પંથ

પંથ જે કાપવાનો છે તારે

પંથ જે ચાલવાનો છે તારે

એ આજ છે, એ આજ છે!

ન નામના, ન કિર્તી, ન કોઇ ફળ

ખેવના છે માત્ર સત્યની હર પળ

સત્યની શોધમાં, ને સત્યની સમજણ

જાણવી છે, ને જણાવવી છે હર પળ!

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: