મૌન બોલે છે!

મૌન બોલે છે!’ Category હેઠળના લેખો શાંતતા-આત્મા-હાયર સેલ્ફ-સુપર કોંશિયસનેસ-ચેતના-અંત:કરણ તરફથી મળેલા સંદેશા છે જે ‘જેમ લખાયા’ એ જ રૂપમાં, સુધારા-વધારા કર્યા વિના, મૂકવામાં આવ્યા છે. 

અન્ય અંગ્રેજીમાં લખાયેલા સંદેશા Silence Speaks! ના મથાળા હેઠળ http://silenceblogs.wordpress.com પર વાંચી શકો છો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: